Informació detallada sobre tractament de dades personals

Qui és el responsable del tractament de les dades?

El c.f. Matadepera, domicili fiscal a Avinguda del Mas Sot s/n de Matadepera (CP 08230), telèfon XXXXXXXXX, adreça electrònica cfmatadepera@gmail.com.

Amb quina finalitat es tracten les dades?

El c.f. Matadepera tracta les dades de les persones que s’inscriuen a activitats o serveis organitzats per el  c.f. Matadepera a fi i efecte de gestió d’inscripcions, identificació dels participants i  enviament d’informació relacionada amb les activitats o serveis. També s’utilitzen amb finalitats administratives, comptables i fiscals.

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i, almenys, durant els quatre exercicis fiscals posteriors, en compliment de la normativa fiscal.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades que són objecte de tractament són necessàries per fer possible el registre d’inscripcions i identificació de les persones inscrites. Sense aquestes dades no seria possible efectuar l’alta. Es tracten les dades en el context d’una relació contractual.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades es comunicaran a l’administració tributària.

Quins són els drets de les persones interessades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el c.f. Matadepera està tractant dades personals que la concerneixen, o no ho està fent. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, sempre i quan una norma no obligui a conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades com a garantia dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un escrit adreçat al c.f. Matadepera, domicili a Avinguda del Mas Sot s/n de Matadepera (CP 08230), telèfon XXXXXXXXX, adreça electrònica cfmatadepera@gmail.com, indicant en tots els casos “Protecció de dades”. Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).